بیش از 200 سال از تفویض تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این شهر از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری سرزمین طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که طرز های دسترسی سزاوار سرزنش قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عزت جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 منصب واقع شده و ارتفاع متوسط این دهات از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز سنگینی دیپلماتیک اداری سرزمین طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی قابل قبولی دارد.