ارزش و شرایط بیع خودروهای مدیران خودرو

 AAAAAشریکGHAROOOONGHAROOOONGHAROOOONGHAROOOONGHAROOOON مدیران خودرو وضعیت بیع بلافاصله محصولات ام وی ام و چری با مدل ۹۷ و ۹۸ را خاص اردیبهشت ماه اخبار کرد. محصولات اخبار شده در جداول زیر با موعد تحویل ۳۰ روز طرز کار آماده واگذاری به متقاضیان است.شرایط معامله موقت محصولات ام وی ام نام محصولقیمت نمایندگی (تومان)مدلسود انصرافجریمه تأخیرموعد تحویلام وی ام 315 جدید اکسلنت اسپرت۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام 315 متاخر اکسلنت اسپرت۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – دنده دستی۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – کنگره دستی لاکچری۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰ روز کاریام وی ام X22 – کنگره دستی لاکچری۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – دنده دستی اسپرت اکسلنت۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – دنده دستی اکسلنت اسپرت۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – دنده دستی اکسلنت اسپرت۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – خودکار لاکچری۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – خودکار لاکچری۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – خودکار اکسلنت اسپرت۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X22 – خودکار اکسلنت اسپرت۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام X33 S S,اسپرت۱۹۳,۳۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریام وی ام S X33,S,اسپرت۲۰۲ ۵۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریشرایط فروش اعتباری محصولات ام وی ام با استاندارد ۹۷ ازطریق لیزینگ (وفانام)محصولمبلغ تومان مدلسود انصرافجریمه تأخیرتحویلشرایط فروشام وی ام 315 متاخر,اکسلنت,اسپرت۱۱۴ ۶۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۳۵ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی – ام X22,خودکار,لاکچری۱۶۸ ۲۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی – ام X22 خودکار,اکسلنت,اسپرت۱۷۵ ۳۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی – ام X22,دنده,دستی۱۴۵ ۸۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی – ام X22 کنگره دستی,اکسلنت,اسپرت۱۵۲ ۷۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی – ام X22 دنده,دستی,لاکچری۱۴۸ ۴۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۴۰ درصد، معیار تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی – ام X22 دنده دستی,اسپرت,اکسلنت۱۵۵ ۵۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۰ درصد، استاندارد تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با منفعت.بین ۱۸ ۷۹.تا ۲۰ ۵۹ درصدام وی S ام,X33,S اسپرت۲۰۲ ۹۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۰ درصد، مدل تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با.سود بین ۱۸.۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدشرایط فروش اعتباری محصولات ام وی ام با مدل ۹۸ ازطریق (لیزینگ)وفانام محصولمبلغ تومان مدلسود انصرافجریمه تأخیرتحویلشرایط فروشام وی ام 315,متاخر,اکسلنت اسپرت۱۲۶ ۳۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۳۵ درصد، استاندارد تسهیلات حداکثر ۶۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با.منفعت بین ۱۸.۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدام – وی ام,X22,خودکار لاکچری۱۷۶ ۲۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۵ درصد، مقیاس تسهیلات حداکثر ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با.منفعت بین ۱۸.۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدام – وی ام X22,خودکار,اکسلنت اسپرت۱۸۳ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۵ درصد، مدل تسهیلات حداکثر ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با.سود بین ۱۸.۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدام – وی ام X22 (دنده دستی)لاکچری,عدم,شان ۱۵۵ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقل حداقل ۴۵ درصد، معیار تسهیلات حداکثر ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با.منفعت بین ۱۸.۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدام – وی ام X22 دنده (دستی اکسلنت)اسپرت,لیس,گیرایی ۱۶۲ ۸۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۵ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با.منفعت بین ۱۸.۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدام S وی,ام,X33 S اسپرت۲۱۲ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقل حداقل ۴۵ درصد، نمونه تسهیلات حداکثر ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه.با منفعت بین.۱۸ ۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدشرایط سودا اعتباری محصولات ام وی ام با مدل ۹۸ ازطریق باهم اتحاد کردن (واسپاری)سپهر صادراتنام محصولمبلغ تومان مدلسود انصرافجریمه تأخیرتحویلشرایط فروشام وی ام,315,جدید اکسلنت اسپرت۱۲۶ ۳۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت ۴۵ درصد ارزش کچل بیمه بدنه سال اول، مدل تسهیلات ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ – درصدام وی,ام,X22 خودکار لاکچری۱۷۶ ۲۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰ روز کاریپیش پرداخت ۴۵ درصد قیمت طاس بیمه بدنه سال اول، میزان تسهیلات ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ – درصدام وی ام,X22,خودکار اکسلنت اسپرت۱۸۳ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت ۴۵ درصد قیمت طاس بیمه هیکل سال اول، مقیاس تسهیلات ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ – درصدام وی ام (X22 کنگره)دستی,لاکچری,عدم سندیت ۱۵۵ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت ۴۵ درصد قیمت کل بیمه بدنه سال اول، معیار تسهیلات ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با منفعت ۲۱ – درصدام وی ام X22 (دنده دستی)اکسلنت,اسپرت,لیس موجودی ۱۶۲ ۸۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی ۴۵ درصد قیمت کچل بیمه کالبد سال اول، میزان تسهیلات ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ S درصدام,وی,ام X33 S اسپرت۲۱۲ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت ۴۵ درصد ارج بی مو بیمه قامت سال اول، مدل تسهیلات ۵۵ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصدشرایط فروش فوری محصولات چری داخل (اردیبهشت)ماه ۹۸نام محصولقیمت شعبه تومان مدلسود انصرافجریمه,تأخیرموعد,تحویلچری آریزو 5 توربواکسلنت۲۰۲ ۰۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریچری,آریزو,5 کنگره دستی لاکچری۱۶۲ ۸۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰,روز,کاریچری تیگو 5 اکسلنت۲۵۷ ۴۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰,روز,کاریچری تیگو 5 لاکچری۲۴۵ ۱۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز,کاریچری,تیگو 7 اکسلنت DCT۳۵۵ ۰۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰,روز,کاریچری آریزو 5 توربواکسلنت۲۱۱ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰,روز,کاریچری تیگو 7 اکسلنت۳۹۳ ۰۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲,درصد۳۰,روز کاریچری آریزو 6۳۱۹ ۲۰۰

۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاری وضعیت فروش اعتباری محصولات (چری)ازطریق لیزینگ وفانام محصولمبلغ تومان مدلسود انصرافجریمه,تأخیرتحویلشرایط,فروشچری آریزو 5 توربواکسلنت۲۱۲ ۱۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدچری,آریزو,5 دنده دستی لاکچری۱۷۰ ۹۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰,۵۹,درصدچری تیگو 5 اکسلنت۲۷۰ ۲۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با منفعت.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰,۵۹,درصدچری تیگو 5 لاکچری۲۵۷ ۳۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۴۰ درصد، استاندارد تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با منفعت.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰ ۵۹,درصدچری,تیگو 7 اکسلنت DCT۳۷۲ ۷۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۴۰ درصد، میزان تسهیلات حداکثر ۶۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با منفعت.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰,۵۹,درصدچری آریزو 5 توربواکسلنت۲۲۲ ۱۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت حداقل ۵۰ درصد، مقیاس تسهیلات حداکثر ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با منفعت.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰,۵۹,درصدچری تیگو 7 اکسلنت۴۱۲ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی حداقل ۵۰ درصد، استاندارد تسهیلات حداکثر ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸.ماهه با سود.بین ۱۸ ۷۹ تا ۲۰ ۵۹ درصدشرایط سودا اعتباری محصولات چری ازطریق (شرکت)واسپاری سپهر صادراتنام محصولمبلغ تومان مدلسود انصرافجریمه,تأخیرتحویلشرایط,فروشچری تیگو 5 اکسلنت۲۷۰ ۲۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقلی ۵۰ درصد، میزان تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با منفعت,۲۱,درصدچری تیگو 5 لاکچری۲۵۷ ۳۰۰ ۰۰۰۹۷۱۲ درصد۱۲ درصد ۳۰ روز کاریپیش صیقلی ۵۰ درصد، نمونه تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود,۲۱,درصدچری آریزو 5 توربواکسلنت۲۱۲ ۱۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش پرداخت ۵۰ درصد، نمونه تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود,۲۱,درصدچری تیگو 7 اکسلنت۴۱۲ ۶۰۰ ۰۰۰۹۸۱۲ درصد۱۲ درصد۳۰ روز کاریپیش صیقل ۵۰ درصد، نمونه تسهیلات ۵۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸

ماهه با منفعت ۲۱ درصد قیمت محصولات (مدیران)خودرو اشتهار (محصولقیمت)شعبه تومان ارزش میدان تومان ام وی,ام,315,جدید,اکسلنت اسپرت۱۲۰ ۳۰۰ ۰۰۰۱۲۹ – ۸۰۰ ۰۰۰ام,وی,ام,X22,دنده ای۱۴۸ ۲۰۰ ۰۰۰۱۵۱ – ۹۰۰ ۰۰۰ام (وی) ام,X22,کنگره,ای,اسپرت EX۱۵۵ ۱۰۰ ۰۰۰۱۵۵ – ۵۰۰,۰۰۰ام,وی,ام,X22 خودکار۱۶۷ ۹۰۰ ۰۰۰۱۷۴ – ۶۰۰ (۰۰۰ام) وی,ام,X22,خودکار,اسپرت EX۱۷۴ ۹۰۰ ۰۰۰۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰ام,وی,ام X33۲۰۲ ۵۰۰ ۰۰۰۱۹۹ ۵۰۰,۰۰۰چری,آریزو,5,کنگره ای۱۶۲ ۸۰۰ ۰۰۰۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰چری,آریزو,5 توربو۲۱۱ ۶۰۰ ۰۰۰۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰چری,آریزو,6 توربو۳۱۹ ۲۰۰ ۰۰۰۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰چری,تیگو,5 لاکچری۲۴۵ ۱۰۰ ۰۰۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰چری,تیگو,5 اکسلنت۲۵۷ ۴۰۰ ۰۰۰۲۷۹ ۲۰۰,۰۰۰چری,تیگو,7,میزان Excellent۳۵۵ ۰۰۰ ۰۰۰۳۵۴ ۲۰۰,۰۰۰چری,تیگو,7,میزان IE۳۹۳: ۰۰۰ ۰۰۰۳۸۴ ۰۰۰ ۰۰۰به روزرسانی:۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸بیشتر بخوانید ممنوعیت واردات خودرو از هر سنخ بطلان نخواهد شدچرا حذف بها از سایت دیوار، تاثیری بر مقدار خودرو نداشت؟خودروهای برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی معاف می شوندتمام خودروهای وارداتی تا ۲ ماه آینده از گمرک ترخیص خواهند شدچرا منحصر در بازار، به