وضعیت مصرف صاعقه در چهار استان قرمز شد | نقشه شرایط

بوسیله گزارش ایسنا، پایش نقشه مذکور نشان می دهد که امروز، نهم تیرماه، مصرف صاعقه ایران روند تصاعدی داشته و تعداد استان هایی که مصرف متعادلی داشته اند، نسبت به هفته قبل کمتر مرطوب شده است. در این راستا و بنا به خشکی امدن گزارش همدستی توانیر امروز، یکشنبه ۹ تیر، استان های سمنان، خراسان جنوبی، یزد، مناطق جنوبی استان کرمان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، البرز، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان و کلانشهرهای مشهد و اهواز داخل منطقه زرد راحتی دارند. رنگ زرد نشان دهنده مناطقی است که استعمال برق آن ها رو بوسیله تکثیر است و مشترکان داخل این مناطق می توانند با کاهش حداقل ۵ درصد از میزان برق مصرفی خود، در وضعیت سبز و مقاوم صبر گیرند.

اطلس مصرف امروز نشانگر آن است که مناطق غرب مازندران، استان تهران، کلانشهر تهران، خوزستان و سیستان و بلوچستان امروز در منطقه قزل استعمال قرار دارند. رنگ جزیی سرخ تو این اطلس مدال دهنده مناطقی است که استاندارد استعمال برقشان به زیاد از پیمانه مجاز رسیده است، از این رو ضروری است که ساکنین این نواحی با کاهش حداقل ۱۰ درصد از برق مصرفی خویشتن شرایط را برای تداوم تأمین برق امین داخل این پاره ها امکان پذیر کنند. نقاط سبز درون نقشه استان هایی را با استعمال متعادل و عادی علامت می دهد و مبین آن است که مشترکان درون این مناطق با صنعتی برق همدستی بیشتری دارند.