سهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم کاهش می یابد؟

ایسنا نوشت: اوایل خردادماه بود که معارفه طرح زور مصرف از کارت بنزین شخصی منتشر شد و آن طور که مشارکت ملی پخش فراورده های نفتی اطلاع دادن کرد، فراغت بر این بود که اول این طرح در ۲۰ مردادماه داخل چهار کلان بخانه برگشتن و سپس تو کچل قلمرو اجرایی شود. البته تاریخ اجرای این طرح بدون هیچ توضیحی از سوی شرکت ملی پخش به ۲۲ مردادماه تغییر یافت و از این کتاب این طرح بوسیله طور رسمی آغاز به فقره کرد.

با این وجود تا نخست شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی در این مملکت نبودیم؛ چراکه کارت سوخت رله داران در جوانمردی تمام متقاضیان قرار داشت و هر فردی می توانست هر میزانی که تقاضا داشت، سوخت گیری بطی ء. ولی از ابتدا شهریورماه به سپس میزان سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه ها در کل کشور در هر بار سوخت گیری، از ۶۰ لیتر بوسیله ۳۰ لیتر کاهش یافت و به رطوبت نیز در کتاب ۱۶ مهرماه، مرحله دیگر سهمیه کارت بنزین جایگاه داران کاهش معلوم کرد.

اما آن طور که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اطلاع دادن کرده، از آن تاریخچه میزان بنزین گیری با کارت سوخت جایگاهداران به ۲۰ لیتر درون هر وعده سوخت گیری کاهش یافته است. در این بین زمزمه هایی همچنین مبنی بر کاهش مجدد این سهمیه به شنوایی می رسد که مقابل گفته های فاطمه کاهی – سخنگوی شریک ملی پخش فراورده های نفتی – استراحت بر این بود که سهمیه کارت بنزین رله داران بوسیله رخ پلکانی کاهش یابد  اما تاکنون پروگرام جدیدی ابلاغ نشده است.

وی غم چنین درباره معیار استقبال از کارت سوخت شخصی همچنین به ایسنا اظهار کرد: نسبت به گذشته مدل استقبال از کارت سوخت انحصاری افزایش یافته و روند رشد استقبال از این طرح بیش بهبود یافته است.