ارج برق مراکز استخراج رمز ارز | هر کیلووات ساعت ۹۶۵ تومان

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از تسنیم، به گفته دکتر مصطفی رجبی مشهدی، ارج برق این مراکز حد متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود، که براین اساس این میزان ۹۶۵ تومان بوسیله ازای هر کیلووات روزگار گلچین شده است.

رجبی مشهدی گفت: این نرخ در ۸ ماه غیرگرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط بها برق صادراتی یعنی ۴۸۰تومان خواهد حیات و تو ۴ ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور دوبرابر متوسط مقدار صادراتی صاعقه محاسبه می شود.

سخنگوی صنعتی صاعقه پافشاری کرد: استعمال این مراکز از برق در ۳۰۰ شایسته کردن از سال  که ساعات ارتفاع مرحله است و قبلا توسط وزارت نیرو ابلاغیه می شود، ممنوع است.

رجبی مشهدی درخصوص خرج تقسیم عمومی برق این مراکز نیز گفت: از این دسته از متقاضیان نفقه تقسیم عمومی دریافت نخواهد شد.

وی با اعتراف این که به مشیت تشویق فعالان تخفیفاتی هم تو دیدن گرفته شده است، گفت: در صورتی که این متقاضیان به رخساره مجتمعی و با حجم بلندی فعالیت کنند تا ۲۰ درصد تقلیل درون سطوح انتقال  بوسیله آنها تعلق می گیرد. نیز درصورتی که از استخرهای داخلی نیز کاربرد کنند تا ۱۵ درصد کاستن بیشتر شامل حال این مشترکان می شود.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: مصرف غیرمجاز از برق برای حصول اشاره ارز ممنوع است و برق تنها به متقاضیانی ارائه می شود که مجوز از وزارت صمت را داشته باشند.

رجبی مشهدی ادامه داد: همچنین برای کسانی که نسبت به اطلاع و اخبار مراکز غیرمجاز مرز ارز اقدام کنند نیز مزد هایی در نظر خمود شده است که معادل ۲۰ درصد خسران وارده توسط این مراکز بوسیله شبکه خواهد حیات.

وی گفت: با کاربرد کنندگان غیرمجاز از برق نیز براساس قوانین موجود تلاقی و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت صاعقه با بیان این که امکان استفاه از برق نیروگاه های موجود بخاطر استخراج رمز ارز حیات ندارد و این امر ممنوع است، اظهار داشت: این گروه از متقاضیان داخل صورت کام می توانند نسبت بوسیله احداث نیروگاه جدید اقدام کنند که درون این رخساره نرخ سوخت این نیروگاه ها حد  ۷۰ درصد نرخ گاز صادراتی خواهد بود.

رجبی مشهدی داخل عین حال با رمز به این که حصول کنندگان رمز ارز همچنین می توانند نسبت به مصرف از برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر برای این حکم اقدام کنند، گفت: درون رخساره عدم استمرار صاعقه تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر، این مراکز می توانند از صاعقه شبکه به پشتیبان کاربرد کنند  که درون این شرایط نرخ برق شبکه به قیمت تعیین شده در این مصوبه محاسبه خواهد شد. تولید بیت کوین با غرض هیأت وزیران مجاز شد | محاسبه هزینه با قیمت برق صادراتی